HarmonyIS

Những câu hỏi thường gặp?

Trả lời:

Bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc phân loại các dự án này thông qua chức năng sắp xếp dự án. Bạn chỉ cần tích chọn tất cả dự án trong danh sách sau đó chọn chức năng sắp xếp, chọn tiêu chí sắp xếp là Nhóm dự án và trạng thái nhấn “Đồng ý” chương trình sẽ phân loại cho bạn những dự án mà bạn cần một cách chính xác và nhanh nhất.

Trả lời:

Mỗi một dự án được cập nhật vào chương trình sẽ được lưu trữ trên một thư mục có tên là mã số của dự án đó, thư mục này được lưu trữ trong thư mục làm việc của chương trình. Các văn bản được cập nhật vào chương trình trên các công việc trong giai đoạn vòng đời của dự án. Khi tìm kiếm, tra cứu các văn bản này NSD chỉ cẩn chọn dự án và tìm văn bản thuộc dự án theo các tiêu chí có sẵn

Trả lời:

Khi cập nhật tất cả các thông tin của các dự án vào chương trình, chương trình luôn lưu lại lịch sử các lần cập nhật. Vì vậy người sử dụng có thể kiểm tra lại các số liệu, thông tin đã cập nhật trước đó.

Trả lời:

Phần mềm có thể sử dụng được với các chương trình Office. Trong quá trình cài đặt, người sử dụng sẽ tích chọn bộ dữ liệu tương ứng với chương trình Office đang cài đặt trên máy để sử dụng.

Trả lời:

Bạn không cần yêu cầu chủ đầu tư phải sử dụng phần mềm này, mà chỉ cần đưa mẫu biểu có những trường dữ liệu mà bạn cần cho chủ đầu tư, yêu cầu họ nhập trên mẫu biểu này rồi gửi lại là được. Mẫu biểu bạn gửi là mẫu biểu có cấu trúc từ chương trình.

Trả lời:

Các báo cáo và các mẫu biểu trong chương trình là các văn bản Word và Excel có cấu trúc. Việc cập nhật các mẫu biểu báo cáo là việc cập nhật thêm các văn bản có cấu trúc và không có ảnh hưởng gì đến chương trình. Người sử dụng không phải cài đặt lại chỉ cần cập nhật mẫu biểu là có thể sử dụng được ngay.

Trả lời:

Khi tổng hợp dữ liệu kế hoạch năm 2012 sang kế hoạch năm 2013, chương trình mặc định sẽ hỏi người sử dụng có sao lưu dữ liệu của kế hoạch 2012 hay không. Nếu người sử dụng chọn “đồng ý” thì dữ liệu của kế hoạch 2012 sẽ được sao lưu tới một thư mục được xác định.