SmartIPM.Net - Hệ thống quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được thiết kế nhằm tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư một cách nhanh chóng và hiệu quả.

GIỚI THIỆU CHUNG

Quản lý dự án đầu tư là một trong các nhiệm vụ quản lý quan trọng đối với cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Việc làm tốt công tác này có ảnh hưởng quan trọng, thậm chí là quyết định đến hiệu quả đầu tư công. Để quản lý tốt các dự án đầu tư công các cơ quan chuyên ngành kế hoạch, tài chính cần một hệ thống thông tin về toàn bộ vòng đời của các dự án một cách cập nhật, chính xác và liên thông giữa các chuyên ngành cũng như các cấp chính quyền.

Bài toán quản lý dự án một cách có hiệu quả là một bài toán phức tạp. Trên thực tế số lượng dự án đầu tư rất lớn, các dự án rất khác nhau về quy mô, nguồn vốn, nhiều dự án kéo dài nhiều năm với nhiều thay đổi, điều chỉnh. Bản thân nhân sự quản lý dự án cũng có thể có nhiều thay đổi, điều chuyển dẫn đến việc quản lý dự án đầu tư càng gặp nhiều khó khăn.

Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin là một trong các giải pháp quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án dự án đầu tư. Đầu tư cho ứng dụng CNTT chính là cách tốt nhất để tiết kiệm trong đầu tư công.

 

SmartIPM.Net: QUẢN LÝ TOÀN BỘ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

SmartIPM.Net quản lý thông tin dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư. Quản lý tình hình thực hiện (tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân) các dự án, là cơ sở để cung cấp và chia sẻ thông tin thống nhất cho các đơn vị trong quá trình giải quyết công việc.

SmartIPM.Net đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, hình thành một cơ sở dữ liệu chung về lĩnh vực tài chính đầu tư, cung cấp thông tin kịp thời về các dự án đầu tư phục vụ công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền;

SmartIPM.Net đồng bộ, liên kết danh mục chủ đầu tư với Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách.

SmartIPM.Net quản lý dự án đầu tư theo các quy định của nhà nước hiện hành

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
Quản lý thông tin dự án đầu tư
 • Quản lý thông tin chung dự án;
 • Quản lý thông tin quyết định đầu tư, quyết định đầu tư bổ sung/ điều chỉnh : Số quyết đinh, ngày quyết định, tổng mức đầu tư dự án...
 • Quản lý thông tin phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư bổ sung/điều chỉnh : Số quyết định,ngày quyết định, tổng dự toán dự án...
1
Quản lý đầu thầu
 • Lập kế hoạch đầu thầu
 • Quản lý hồ sơ mời thầu
 • Kết quả đấu thầu
2
Quản lý kế hoạch vốn
 • Lập kế hoạch vốn
 • Lập kế hoạch bổ sung/điều chỉnh vốn;
 • Tự động tính lũy kế vốn theo niên độ đối với kế hoạch vốn, kế hoạch vốn bổ sung/điều chỉnh;
3
Quản lý gói thầu/hợp đồng
 • Quản lý gói thầu; Tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, giá dự thầu...
 • Quản lý hợp đồng: Số hợp đồng, loại hợp đồng, hình thức hợp đồng, giá hợp đồng, phương thức thanh toán...
 • Quản lý quá trình thực hiện, thanh toán gói thầu.
4
Quản lý tình hình thực hiện dự án

Quản lý tiến độ dự án bằng các báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hoặc được biểu diễn một cách trực quan qua sơ đồ Gant.

 • Tổng hợp tình hình thực hiện các gói thầu của dự án;
 • Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án của đơn vị;
 • So sánh tiến độ kế hoạch và thực hiện dự án;
5
Quản lý quá trình quyết toán

Quản lý thông tin quyết toán dự án như : Ngày quyết toán, giá trị quyết toán đề nghị, giá trị quyết toán được duyệt, cơ cấu vốn quyết toán...

6
Kết nối mô hình thông tin công trình BIM
 • Kiểm soát các thông tin công trình theo từng đối tượng được chọn.
 • Phản ánh kịp thời những biến động từ thiết kế.
7
Kết nối GIS
8
Quản lý hồ sơ tài liệu
 • Quản lý văn bản pháp lý của các dự án theo giai đoạn trong vòng đời dự án;
 • Quản lý tra cứu các hồ sơ tài liệu đính kèm trong dự án.
9
Kết xuất báo cáo

Kết xuất báo cáo theo quy định hiện hành : 

 • Theo thông tư 99/2013/TT-BTC quy định về chế độ báo cáo và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ.
 • Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.
 • Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 • Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự án hoành thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Tổng hợp thông tin
 • Tổng hợp thông tin kế hoạch vốn các dự án
 • Tổng hợp tình hình phê duyệt các dự án.
 • Tổng hợp tiến độ đấu thầu các dự án.
 • Tổng hợp tình hình giải ngân
 • Tổng hợp tiến độ thực hiện hợp đồng
 • Cảnh báo dự án: Dự án chậm, chi tiết hạng mục chậm, lý do chậm
Tài liệu đính kèm