Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ đầu tư, Ban QLDA tăng cường áp dụng CNTT để quản lý dự án đầu tư hiệu quả, đầy đủ.

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
  • Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin là một trong các giải pháp quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án dự án đầu tư. Đầu tư cho ứng dụng CNTT chính là cách tốt nhất để tiết kiệm trong đầu tư.
  • SmartCPM.Net được thiết kế nhằm mục tiêu giúp các cơ quan quản lý nhà nước tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 QUẢN LÝ  TOÀN BỘ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  • SmartCPM.Net quản lý thông tin dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư. Quản lý tình hình thực hiện (tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân) các dự án, là cơ sở để cung cấp và chia sẻ thông tin thống nhất cho các đơn vị trong quá trình giải quyết công việc.
  • SmartCPM.Net đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, hình thành một cơ sở dữ liệu chung về lĩnh vực tài chính đầu tư, cung cấp thông tin kịp thời về các dự án đầu tư phục vụ công tác quản lý điều hành;
  • SmartCPM.Net theo các quy định của nhà nước hiện hành
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

SmartCPM.Net gồm hai phân hệ cơ bản có tương hỗ vơi nhau là Quản lý dự án  và Điều hành. Các phân hệ này được triển khai trên nền hạ tầng công nghệ thông tin thích hợp bao gồm phần cứng, phần mềm hệ thống, môi trường trao đổi thông tin, nhân lực được đào tạo về CNTT và một hệ quy chế, quy chuẩn ứng dụng CNTT được áp dụng một cách nghiêm túc.

PHÂN HỆ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án là hoạt động cốt lõi của chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Một hệ thống quản lý dự án tốt, được tin học hóa đồng bộ, có khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng cho các chủ thể liên quan là cơ sở quan trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành dự án.

Phân hệ quản lý dự án, hạt nhân của SmartCPM.Net, bao gồm các phần mềm công cụ SmartCPM, SmartContract và modul tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án tạo thành một giải pháp có khả năng tùy biến cao, đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư có quy mô khác nhau trong tất cả các giai đoạn của vòng đời dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư.

SMARTCPM SERVER TỔNG HỢP BÁO CÁO

Các phòng ban chuyên môn cảu chủ đầu tư cần có thông tin tổng hợp và cập nhật về tình hình thực hiện dự án cho công việc của mình. Việc tổng hợp các báo cáo từ các phần mềm như SmartCPM, SmartContract về tiến độ, khối lượng, chất lượng, sản lượng công tác xây lắp có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều hành của Ban lãnh đạo cũng như hoạt động đồng bộ của các phòng, ban chuyên môn. Module tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án được thiết kế với giao diện web với các biểu đồ trực quan, dễ sử dụng cho các chuyên viên liên quan và Ban lãnh đạo thông qua máy tính và thiết bị di động truy cập thông tin kế hoạch tình hình triển khai thực tế các dự án nhanh chóng, đầy đủ trên cơ chế phân quyền theo nhiệm vụ công việc được giao

PHÂN HỆ ĐIỀU HÀNH

Việc điều hành dự án của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án là một công việc phức tạp liên quan đến nhiều bộ phận(Kế hoạch, kỹ thuật, tài chính..) và các cơ quan quản lý khác. Việc không cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin dự án của các bộ phận chuyên môn sẽ dẫn đến nhiều bất cập. Do đó cần xây dựng một cơ chế điều hành trơn tru và hiệu quả trong quản lý, điều hành.

CNTT chính là công cụ thích hợp nhất giúp cho Chủ đầu tư, Ban QLDA giải quyết các vấn đề phức tạp này. Một hệ thống điều hành dựa trên việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT phải cho phép các tổ chức điều hành, quản lý công việc teho các quy trình chặt chẽ nhưng đồng thời phải linh hoạt, các thành viên trong tổ chức phải được kết nối với nhau, chia sẻ thông tin tài liệu mọi lúc, mọi nơi theo sự phân quyền của hệ thống thông qua máy tính hay các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh.....

Phân hệ điều hành trong SmartCPM.Net được thiết kế trên nền tảng quản lý luồng công việc nhằm mục đích giúp cho Chủ đầu tư, Ban QLDA ứng dụng theo sự phân quyền của hệ thống CNTT trong công tác điều hành một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm hơn.

HẠ TẦNG THÔNG TIN - SmartEOS (Enterprise Operating System)

Trong điều kiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, hạ tầng thông tin là một tài sản quan trọng không chỉ do giá trị hữu hình cuarnos mà quan trọng hơn thế nó còn là nơi lưu trữ các tài liệu, hồ sơ quan trọng, các quy trình nghiệp vụ và là nơi tích lũy kinh nghiệm hoạt động và tri thức của doanh nghiệp. Do vậy đầu tư cho hạ tầng thông tin phải được coi là một hoạt động ưu tiên và liên tục.

Ngoài ra thông tin là tài sản quan trọng của doanh nghiệp do đó đối với nhà thầu xây dựng, hạ taagnf thông tin có ảnh hưởng đến việc duy trì, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp còn hơn cả máy móc, thiết bị thi công.

SmartEOS được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây với kiến trúc hướng dịch vụ (SOA - Service Oriented Architecture) là môi trường trao đổi thông tin, liên kết giữa các phân hệ đồng thời cho phép các thành viên trong tổ chức được kết nối với nhau, chia sẻ thông tin tài liệu mọi lúc, mọi nơi thông qua máy tính hay các thiết bị do động như máy tính bảng, điện thoại thông minh...

Tài liệu đính kèm