Smart Civil.Net là Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật công trình.SmartCivil.Net tạo lập, quản lý thông tin dữ liệu duy tu bảo dưỡng công trình và hình thành môi trường dữ liệu dùng chung CDE (Common Data Environment), nền tảng cho sự kết nối, chia sẻ dữ liệu trong quá trình triển khai và ứng dụng BIM.  

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
QUẢN LÝ THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Thông tin công trình đưa vào bàn giao sử dụng
 •  Bao gồm các thông tin: Tên công trình, mã công trình, giá trị công trình, thời gian đưa vào sử dụng, qui mô công trình…
 • Thông tin công trình có thể nhập trực tiếp từ file Excel hoặc từ mô hình thông tin công trình (Revit, Tekla, ArchiCAD...)
1
Lập, quản lý danh sách hạng mục và trang thiết bị theo công trình
 • Quản lý danh sách hạng mục, trang thiết bị cùng các thông tin kỹ thuật chi tiết kèm theo.
 • Tra cứu, kết nối thông tin hạng mục, trang thiết bị với mô hình BIM
 • Các hạng mục, thiết bị được phân cấp theo cấu trúc cây giúp người dùng dễ theo dõi, kiểm soát.
 • Tìm kiếm nhanh hạng mục, thiết bị
 • Tra cứu lịch sử bảo trì của hạng mục, thiết bị
2
KẾT NỐI MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH BIM,GIS
Kết nối mô hình thông tin công trình BIM
 • Xác định vị trí hạng mục, thiết bị trong công trình.
 • Theo dõi, kiểm soát thông tin hạng mục, thiết bị.
 • Tra cứu thông tin hạng mục thiết bị trong mô hình BIM để sử dụng cho quá trình duy tu bảo dưỡng
3
Kết nối thông tin địa lý GIS
 • Cung cấp hình trực quan về vị trí địa lý, thông tin địa điểm của công trình.
 • Dễ dàng cập nhật thông tin không gian;
4
Quản lý quy trình vận hành, duy tu bảo dưỡng
 • Tạo lập và quản lý thư viện mẫu quy trình vận hành, duy tu bảo dưỡng: dễ dàng tra cứu, tìm kiếm. Tùy chỉnh tạo thành quy trình phù hợp với công tác duy tu bảo dưỡng của từng đơn vị.
 • Quản lý, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan quá trình vận hành bảo dưỡng

      Quản lý công việc theo quy trình được tạo mẫu sẵn

LẬP KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT, DUY TU BẢO DƯỠNG
Lập Kế hoạch lắp đặt
 • Quản lý các kế hoạch lắp đặt thiết bị.
 • Lập kế hoạch lắp đặt thiết bị:
  • Tên công trình
  • Thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành quá trình lắp đặt.
5
Lập Kế hoạch duy tu bảo dưỡng
 • Quản lý các kế hoạch duy tu bảo dưỡng
 • Lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng:
  • Tên công việc thực hiện
  • Hạng mục, thiết bị cần bảo trì.
  • Thời gian thực hiện
  • Phương thức thực hiện
  • Chi phí thực hiện
6
Lập, phê duyệt dự toán duy tu bảo dưỡng
 • Chương trình cho phép lập dự toán theo nhiều cách khác nhau :
 • Theo khối lượng và đơn giá
 • Theo định mức tỉ lệ phần trăm
 • Tự động tổng hợp tổng chi phí, tổng giá trị các nguồn vốn
 • Hỗ trợ Import dự toán theo đơn giá tổng hợp từ file excel
QUẢN LÝ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DUY TU BẢO DƯỠNG
Quản lý hợp đồng

- Quản lý danh sách hợp đồng (cung cấp lắp đặt và bảo trì)

- Thông tin chi tiết từng hợp đồng

7
Tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng 

- Quản lý chi tiết thông tin tạm ứng, thanh toán của từng hợp đồng.

8
QUẢN LÝ HỒ SƠ DUY TU BẢO DƯỠNG
 • Hồ sơ hoàn công hạng mục, thiết bị (hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng);
 • Sổ theo dõi quá trình vận hành hoặc sử dụng của hạng mục, thiết bị;
 • Quy trình bảo trì hạng mục, thiết bị ;
 • Hồ sơ, tài liệu kiểm tra định kỳ hạng mục công trình trong thời gian khai thác sử dụng công trình;
 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì hạng mục, thiết bị .
QUẢN LÝ BÁO CÁO

Hệ thống hỗ trợ nhiều dạng báo cáo truy vấn nhanh số liệu và các báo cáo tổng hợp phân tích số liệu theo nhiều chiều.

 • Báo cáo chi phí duy tu bảo dưỡng;

 • Báo cáo tổng hợp vật tư thiết bị ;

 • Báo cáo tổng hợp kế hoạch duy tu bảo dưỡng;

 • Báo cáo tổng hợp thực hiện duy tu bảo dưỡng.

KẾT NỐI MOBILE: KHÔNG PHẢI LÀ KẾT NỐI MÀ LÀ MỘT APP
 • Danh sách công trình, trang thiết bị duy tu bảo dưỡng
 • Tra cứu tình hình bảo dưỡng ...
 • Báo cáo tình hình bảo dưỡng từ hiện trường
Tài liệu đính kèm